Všeobecné obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú kúpy a predaja tovaru - živých rastlín cez webovú stránku eshopu www.aquaperuena.com a upravujú práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom eshopu Filip Rácz - Aqua Peruena, so sídlom Bernolákova ul. 139/19, 93401 Levice, IČO 51293099, DIČ 1123770483, zapísanou v živnostenskom registri Okresného úradu Levice, číslo živnostenského registra: 420-31435, tel. kontakt: +421 948 501 519, e-mail: shop@aquaperuena.com (ďalej len ako “predávajúci”) a spotrebiteľom, fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva služby predávajúceho (ďalej len ako “kupujúci”).


1.2. Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup ponúkaného tovaru prostredníctvom eshopu www.aquaperuena.com. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam, a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


1.3. Rastliny sú starostlivo zabalené a zabezpečené tak, aby čo najlepšie zniesli prepravu ku kupujúcemu. Objednávky predávajúci vybavuje podľa poradia, v akom boli objednávky tovaru - rastliniek prijaté.2.  Objednávka tovaru

2.1. Kupujúci si po vybratí množstva objednáva tovar kliknutím myšou na ikonu “Vložiť do košíka”. Následne môže buď “Pokračovať v nákupe” alebo “Pokračovať”.


2.2. Kupujúcemu sa zobrazí tovar v sekcii “Nákupný košík”. Môže sa rozhodnúť zrušiť objednanie ktoréhokoľvek už predtým vybratého tovaru kliknutím na ikonu odpadkového koša, alebo pokračovať v nákupe kliknutím na ikonu “Pokračovať”.


2.3. Kupujúci vyplní formulár obsahujúci osobné údaje a údaje o adrese a vyberie si spôsob dopravy a platby.


2.4. Objednávku ukončí kupujúci kliknutím na ikonu “Záväzne objednať”.


2.5. K oficiálnemu uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením potvrdzujúceho emailu do emailovej schránky kupujúceho.3. Ceny

3.1. Predávajúci nie je platiteľom DPH.


3.2. Všetky úvodné ceny tovaru uvedené na webovej stránke www.auquaperuena.com sú bez DPH. Za úvodnú sa považuje cena tovaru bez poštovného.


3.3. Cena poštovného nie je zahrnutá v uvedenej úvodnej sume. Základ pre jej výpočet je oficiálny cenník Slovenskej pošty, a. s. a cena je vypočítaná na základe hmotnosti tovaru a zvolenia spôsobu dopravy (poštovného) v nákupnom košíku. V cene poštovného je zahrnuté aj balné.


3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho. Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.4. Platba

4.1. Kupujúci si zvolí spôsob platby vrámci možností uvedených vo formulári.


4.2. Kupujúci môže zaplatiť za tovar

 1. Platbou prevodom na účet predávajúceho, pričom potrebné bankové údaje na uskutočnenie prevodu budú kupujúcemu oznámené pri výbere spôsobu platby v procese objednávky alebo v emaili potvrdzujúcom objednávku, ktorý zašle predávajúci kupujúcemu po záväznom objednaní, ak si tento túto možnosť vyberie

b) Elektronickou platobnou bránou GoPay

c) Na dobierku.


4.3. V každej zásielke je priložená faktúra – daňový doklad. Ak doklad chýba, kupujúci  informuje predávajúceho čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu shop@aquaperuena.com.5. Poštovné

5.1. V prípade zaslania tovaru poštou sa k uvedeným cenám tovaru pripočítava poplatok za poštovné.


5.2. Výška poštovných poplatkov za jednotlivé typy dopravy na území Slovenskej republiky:

 1. Slovenská Pošta - 1. Trieda:                         

do 500 g - 1.35€

do 1 kg  - 2.15€

do 2 kg - 3.25€


 1. Slovenská Pošta - 1. Trieda Dobierka:

do 500 g - 3.10€

do 1 kg - 3.95€

do 2 kg - 5.00€


 1. Slovenská Pošta - Express Kuriér na Adresu:

do 3 kg - 7.05€

do 5 kg - 7.20€


 1. Slovenská Pošta - Express Kuriér na Adresu - Dobierka:

do 3 kg - 8.15€

do 5 kg - 8.30€


5.3.  V prípade zmeny oficiálneho Cenníka Slovenskej pošty, a s. bude táto časť všeobecných obchodných podmienok upravená a uverejnená na webovej stránke www.aquaperuena.com.6. Dodanie tovaru

6.1. Predávajúci zasiela tovar 1-3 pracovné dni po prijatí platby zo strany kupujúceho, a to spôsobom aký si kupujúci zvolil v sekcii objednávky “Spôsob dopravy”.


6.2. Kupujúci si môže prevziať tovar osobne na sklade bez žiadneho ďalšieho poplatku.


6.3. Pri zasielaní tovaru poštou, predávajúci zasiela tovar na adresu, ktorá bola kupujúcim uvedená v objednávke.


6.4. Predávajúci zodpovedá za správne zabalenie tovaru.


6.5. Kupujúci je povinný za preberanie zásielky na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. Po oznámení o uložení zásielky na príslušnej pošte je potrebné zásielku čo najskôr prevziať.  Pokiaľ objednávka nie je odoslaná, je ju možné kedykoľvek upraviť prípadne rušiť. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru ním osobne alebo jeho splnomocnencom.


6.6. V prípade neprebratia zásielky zo strany kupujúceho na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase sa záväzok predávajúceho na dodanie tovaru považuje za splnený.


6.7. Ak prepravca zašle zásielku späť predávajúcemu z dôvodu jej nevyzdvihnutia zo strany kupujúceho na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, predávajúci má právo vyžadovať od kupujúceho uhradenie plnej sumy objednaného tovaru a poštovného (vrátane spätného), nakoľko sa jedná o znehodnotený živý tovar.  


6.8. Predávajúci nezodpovedá za neskoré dodanie zásielky zavinené prepravcom alebo zle zadanou adresou zo strany kupujúceho.


6.9. Ak dôjde k poškodeniu zásielky zavinenou prepravcom, nesie za ňu plnú zodpovednosť prepravca. Predávajúci kupujúcemu dodá nový tovar až po finančnom vyrovnaní škôd zo strany prepravcu. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Reklamačný list k zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. Pri preprave Slovenskou poštou odporúčame ihneď skontrolovať dátum odoslania. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, treba bezodkladne podať reklamáciu priamo na pošte s uvedením dôvodu reklamácie. V takom prípade musí pošta uhradiť poistnú sumu zásielky.


6.10 V prípade väčšej objednávky, alebo ak nie je tovar na sklade, dodacia lehota sa môže predĺžiť. Predávajúci bude kupujúceho informovať o dátume dodania tovaru telefonicky alebo emailom.  7. Storno objednávky, zmena objednávky
7.1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku mailom doručeným predávajúcemu, a to bez obmedzenia až do momentu odoslania objednaného tovaru.


8. Reklamačný poriadok

8.1.  Predávajúci posiela vždy len rastliny životaschopné, ktoré vydržia v balení aj dopravu po obdobie cca 3-4 dní. Predávajúci je oprávnený prípadné vady posudzovať obzvlášť s ohľadom na vlastnosti rastlín a na starostlivosť, ktorá im bola poskytnutá. Keďže sa jedná o špecifický tovar, sú záručné podmienky obmedzené len na kvalitu rastlín v čase ich dodania. Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované. V každej zásielke nájde kupujúci priloženú faktúru - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list.


8.2. Predávajúci odporúča vyzdvihnutie zásielky ihneď po oznámení jej uloženia na pošte, nakoľko rastlina potrebuje byť čo najrýchlejšie zasadená do vodného prostredia. Reklamácie prijíma predávajúci len písomnou formou, poštou alebo emailom. V reklamácii uvedie kupujúci zistené nedostatky a tiež či chce rastlinky vrátiť alebo nahradiť. V prípade zničenia alebo poškodenia rastlinky pri preprave predávajúci uvíta fotografiu, ktorá dokumentuje o aké poškodenie sa jedná. Z technických dôvodov predávajúci nemôže akceptovať vrátenie balíka formou dobierky. Náhradný tovar predávajúci zašle kupujúcemu v najkratšom možnom termíne po uhradení poštovného. Pokiaľ sa kupujúci rozhodol pre vrátenie peňazí, uvedie účet, na ktorý mu predávajúci poukáže sumu za reklamované balenia.


8.3. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručnú reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do 24 hodín odo dňa prevzatia zásielky; reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním, nedodržaním odporúčaného spôsobu starostlivosti o rastlinu alebo za iných podmienok, ako sa má. U živých rastlín sa jedná hlavne o zaobchádzanie. Za nevhodné zaobchádzanie sa považuje aj nedodržanie odporúčaného postupu prevzatia zásielky v čo najskoršej lehote odo dňa jej uloženia na pošte.


8.4. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť bezodkladne, najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu shop@aquaperuena.com alebo telefonicky v pracovné dni a soboty od 8:00 do 20:00 hod. na  +421 948 501 519. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť akceptované.


8.5. Záručná doba je poskytovaná v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie rastliniek pri preprave napr. zlomenie, prípadne preschnutie rastliniek z dôvodu meškania dobierky zavinenej prepravcom, pri nevhodnom ošetrovaní, pri poškodení  suchom, pri inom mechanickom poškodení, nedodržaním odporúčaného spôsobu pestovania uvedeného v manuáli pestovania, ktorý bol Kupujúcemu oznámený prostredníctvom e-mailu pri potvrdení objednávky.

8.6. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane kupujúci, originál sa založí. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že sa reklamácii nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo.

8.7. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Staničná 9, 950 09, Nitra.9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Staničná 9, 950 5, Nitra, http://www.soi.sk  alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9.3. Kupujúci majú taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.10. Ochrana osobných údajov

10.1. Kupujúci poskytuje kvôli spracovaniu objednávky predávajúcemu základné informácie, ktoré sú klasifikované ako osobné údaje. S osobnými údajmi je narábané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len ZnOOÚ).


10.2. Kupujúci, ktorý nemá zriadený osobný účet na webovej stránke www.aquaperuena.com  poskytuje predávajúcemu nasledovné osobné údaje pri objednávaní:

 1. Meno, priezvisko, emailová adresa, pohlavie

 2. Presná adresa vrátane krajiny (adresa uvedená na faktúre)

 3. Voliteľne telefónne číslo a doplnok adresy

 4. Voliteľne názov firmy a IČ DPH (v prípade ak kupujúci objednáva ako firma alebo ako živnostník)


10.3. Kupujúci, ktorý si zriadi na webovej stránke www.aquaperuena.com osobný účet poskytuje predávajúcemu všetky osobné údaje spomenuté v čl.8.2.


10.4. Kupujúci má právo a možnosť prístupu k svojim osobným údajom zo svojho osobného účtu, ktoré môže pozmeniť.


10.5. Ak si kupujúci želá zrušiť svoj osobný účet, upovedomí predávajúceho emailom. Predávajúci zruší osobný účet do 10 pracovných dní a osobné údaje vymaže.


10.6. Predávajúci nesprístupňuje, nezverejňuje, ani neposkytuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom okrem prepravcu, ktorý je nevyhnutný na úspešné doručenie objednaného tovaru.


10.7. Osobné údaje kupujúceho sú poskytované nasledovným tretím stranám:

 1. Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S.

 2. Prepravca ktorého predávajúci využíva pri dodávke tovaru do krajín EU.


10.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu registrácie na stránke www.aquaperuena.com. Kupujúci má právo žiadať emailom predávajúceho o zrušenie spracovania osobných údajov, ktorému predávajúci vyhovie, osobné údaje vymaže a zároveň zruší osobný účet kupujúceho (ak ho mal kupujúci vytvorený).


10.9. V prípade zaklinutia ikony o odoberaní newslettera, kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.


10.10. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZnOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 4 písm. b) ZnOOÚ je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZnOOÚ; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.


10.11. Právo kupujúceho možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e) ZnOOÚ, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

10.12. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči
- spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
- využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) 9.8. na účely priameho marketingu v poštovom styku.


11. Záverečné ustanovenia

11.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá je uzavretá záväzným objednaním tovaru a doručením emailu potvrdzujúceho objednávku.


11.2. Tieto všeobecné obchodné podmienky a uzavretá kúpna zmluva sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

11.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie všeobecných obchodných podmienok.


11.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť 13. 03. 2018.